Блог им. Marek

МРСК Волги – Прибыль мсфо 3 кв 2019г: 765 млн (-57% г/г); Прибыль 9 мес 2,386 млрд руб (-46% г/г)

МРСК Волги – рсбу/ мсфо
Общий долг 31.12.2016г: 18,275 млрд руб/ мсфо 19,655 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 14,936 млрд руб/ мсфо 16,530 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 13,969 млрд руб/ мсфо 14,808 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 13,814 млрд руб/ мсфо 15,756 млрд руб

Выручка 2016г: 53,212 млрд руб/ мсфо 53,329 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 42,434 млрд руб/ мсфо 42,517 млрд руб
Выручка 2017г: 59,139 млрд руб/ мсфо 59,250 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 46,608 млрд руб/ мсфо 46,685 млрд руб
Выручка 2018г: 63,591 млрд руб/ мсфо 63,686 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 16,649 млрд руб/ мсфо 16,662 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 31,269 млрд руб/ мсфо 31,304 млрд
Выручка 9 мес 2019г: 46,387 млрд руб/ мсфо 46,464 млрд руб 

Прибыль 9 мес 2017г: 804,70 млн руб/ Прибыль мсфо 1,533 млрд руб 
Прибыль 2016г: 1,378 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,804 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 2,596 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,309 млрд руб 
Прибыль 2017г: 4,617 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,590 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 1,774 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,881 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2018г: 1,808 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,740 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 3,071 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,413 млрд руб 
Прибыль 2018г: 4,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,770 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 1,002 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,331 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2019г: 1,255 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,621 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2019г: 1,488 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,386 млрд руб 
Прибыль 2019г: 2,1 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,1 млрд руб – Прогноз 
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_(buhgalterskaya)_otchetnost_v_sootvetstvii_s_msfo/ 
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_(buhgalterskaya)_otchetnost_po_rsbu/

МРСК Волги – Прибыль мсфо 3 кв 2019г: 765 млн (-57% г/г); Прибыль 9 мес 2,386 млрд руб (-46% г/г)


теги блога Марэк

....все тэгиUPDONW