Переход по внешней ссылке

Вы покидаете сайт Smart-Lab.ru по внешней ссылке:

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-dopuskaet-sokrashchenie-svoey-doli-v-gazprom-nefti-no-poka-takikh-planov-net-1028902427

Мы не несем ответственности за содержимое этого сайта.